Forsvarer

I straffesaker kan det ofte være av vesentlig betydning for sakens utkom at forsvareren blir kontaktet og involvert så tidlig som mulig i prosessen.

Alle som har rett til forsvarer kan selv fritt velge forsvarer.

Vi har betydelig erfaring med alle typer av straffesaker og da særlig økonomiske straffesaker.

Vi kan også være behjelpelig som bistandsadvokat.