BEVISBYRDE VED PROMILLEKJØRING

Høyesterett har truffet beslutning om lovanvendelsen
under straffutmålingen. Når tiltalte påberopte seg
opplysninger som er underlagt taushetsplikt må han
enten fremlegge disse eller frita for taushetsplikten,
slik at påtalemyndigheten kan innhente beviset.