KJØP AV FAST EIENDOM - BETYDNINGEN AV STANDARDHEVING VED MANGELSVURDERING

Skal det gjøres fradrag for standardhevning
ved vurderingen av om eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente,
jf. avhendingsloven § 3-9.

Feilen var vannlekkasje på badet. Utbedring av
skaden innebar at kjøper fikk et bad med lengre
levetid og av bedre kvalitet som følge av nye
tekniske forskrifter – derav standardheving.
I praksis foretas ofte en beregning som viser
hvilken prosent utbedringskostnadene utgjør
av kjøpesummen. Standardhevingen utgjorde 40 %
av utbedringskostnadene. Dersom det før
prosentberegningen skal gjøres fradrag i
utbedringskostnadene for standardhevingen
vil det kunne få betydning for vesentlighetskriteriet
i § 3-9. Her ville utbedringskostnadene – dersom
det ikke ble gjort fradrag for standardheving utgjøre
ca. 5,5 % av kjøpesummen. Med fradrag ville
kostnadene utgjøre 3,6 %. Høyesterett kom til at det
ikke skal gjøres et fradrag for standardheving
før det foretas en prosentberegning, og det tas endelig
stilling til mangelspørsmålet ut fra en helhetsvurdering.

Annerledes vil det være hvis kjøper har krav på 
prisavslag etter avhendingsloven § 4-2 Da skal fordelen
ved standardheving komme til fradrag ved beregningen
av prisavslaget.