STRAFFUTMÅLING VED GROV KORRUPSJON BEGÅTT I UTLANDET

Et sentralt spørsmål har vært om straffutmålingen
skulle være mildere fordi bestikkelsene skjedde overfor
tjenestemenn i korrupsjonsutsatte land.
Når det først er konstatert en straffbar overtredelse,
tilsier lovens formål at ellers like tilfeller behandles likt.
En relativisering av det strafferettslige vern avhengig av
hvilket land som er berørt av korrupsjonshandlingen, er
det ikke rettskildemessig dekning for. Det skal følgelig
ikke tillegges vekt i formildende retning at en
korrupsjonshandling finner sted overfor personer i
korrupsjonsutsatte land.