Høyesterett kom til at spørsmålet var om sykdommen multipel sklerose (MS) kunne være forårsaket av MMR vaksine. Det ble fastslått at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten v/Pasientskadenemnda var erstatningsansvarlig. Dommen gir veiledning om hva som skal til for å konstatere årsakssammenheng mellom vaksine og skade. Selv om skaden ble vurdert etter smittevernloven § 8-2 uttalte Høyesterett at de tolkningsspørsmål saken reiste, måtte løses på samme måte etter pasientskadeloven § 3, 2. ledd. Høyesterett fastslår at det kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at staten kan fri seg fra ansvar ved å påvise at det mest sannsynlig ikke er årsakssammenheng mellom vaksinen og skaden.