Menu

Fast Eiendom

FAST EIENDOM

Fast eiendoms rettsforhold omfatter flere lover.
Hvordan man blir eier av fast eiendom, og hva innebærer eierstatus ? Tinglysingslovens regler er sentrale.

Skillet mellom løsøre og fast eiendom kan være et spørsmål som må avklares.

Avhendingsloven gjelder hvor fast eiendom skifter eier. Mangler ved eiendommen er ofte tvistegjenstand.

Forholdet til nabo er et viktig forhold hvor også fast eiendoms grenser kan være tvistetema.

Reglene om hevd kan komme til anvendelse hvor det mangler hjemmelsdokumenter.

Tomtefeste er også et viktig rettsområde som hører til fast eiendom og hvor det har vært endringer i lovgivningen i senere år, spesielt når det gjelder fastsettelse av tomteleie og rett  til å innløses festekontrakten.

Servitutter må avklares for den som erverver en eiendom.

Sameie reiser ofte rettslige spørsmål som hvem som er sameiere, og hvilke rettgheter som ligger i sameie.

Løv om håndverkertertjenester  gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, reparasjoner,vedlikehold,installasjoner, ombygging m.m.

Bustadoppføringsloven gjelder avtaler mellom entreprenør og en forbruker om oppføring av ny eierbolig

Husleieloven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.

 

tilbake til toppen