Menu

Yrkesskade

Frist for å melde skaden – foreldelse

For at skaden skal bli godkjent som en yrkesskade er det også krav om at skaden er meldt til NAV innen 1 år at etter arbeidsulykken inntraff eller du ble klar over årsaken til skaden. Uavhengig av 1 års fristen til NAV løper det også en frist i forhold til yrkesskadeforsikringsselskapet. Fristen er 3 år og starter å løpe ved utløpet av det kalenderår du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om at du er påført en yrkesskade.

Hva kan du kreve erstatning for ?

Det er utarbeidet forskrift for utmåling av erstatning under yrkesskadeforsikringen. Denne fastsetter standardiserte regler for erstatningen

  1. Utgifter
    Du kan kreve erstattet alle ekstrautgifter som du har hatt og vil få som en følge av ulykken og skaden. Er skaden godkjent som yrkesskade av folketrygden er hovedregelen at du skal få dekket alle utgifter til medisiner og behandling av NAV.

Disse vil derfor normalt ikke bli dekket av yrkesskadeforsikringen. Ved alvorlige skader vil du kunne kreve erstatning for utgifter til pleie og tilsyn, tilpasning av bolig

  1. m. av yrkesskadeforsikringen dersom dette ikke blir dekket fullt ut av det offentlige.

Det er viktig at alle utgifter som du vil kreve erstattet kan dokumenteres gjennom kvitteringer.

  1. b)Inntektstap

Ditt faktiske inntektstap som følge av skaden vil du kunne kreve erstattet.

Mottar du sykepenger vil disse normalt dekke ditt tap  av lønn fullt ut. For

denne perioden har du derfor ikke noe krav mot yrkesskadeforsikringen.

Etter at sykepengeperioden er utløpt vil du kunne kreve inntektstapet dekket

av yrkesskadeforsikringen dersom du fremdeles er helt eller delvis arbeidsufør. Du plikter likevel å søke dekning av inntektstapet fra det offentlige. Din plikt kan
omfatte søknad om medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon fra folketrygden Det fremtidige inntektstapet vil bli beregnet etter

de standardiserte reglene som tar utgangspunkt i din ervervsmessige uførhetsgrad

samt alder og inntekt på skadetidspunktet.

  1. c)Menerstatning

Menerstatning kan du kreve hvis du er påført varig og betydelig skade. Erstatningen

skal gi en kompensasjon redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Menerstatning forutsetter at du er påført en varig skade. Det innebærer at det vil gå noe tid etter ulykken før det er klart om du har krav på menerstatning. Forutsetningen for fastsetting av menerstatning er at det er utarbeidet en spesialisterklæring med angivelse av den medisinske invaliditet. Dette kan først skje når det er forløpt minst 1 år etter skaden. Den medisinske invaliditeten må være minst 15 % for at du kan ha krav på menerstatning. Ofte vil det gå 2-3 år før skaden har stabilisert seg og det er mulig å avgjøre om den vil bli varig.

tilbake til toppen