Menu

Advokatsalær

Advokaten kan fritt beregne sitt salær med den begrensning at det ikke må være urimelig.

Utgangspunktet er at klienten er ansvarlig for advokatens salær uavhengig av sakens utfall. Hovedgrunnlaget for salærberegningen er medgått arbeidstid i henhold til spesifiserte timelister.

I den grad fri rettshjelp fra det offentlige kan oppnås skal advokaten informere om dette. Videre skal advokaten klarlegge om klienten har en rettshjelpsforsikring som kan komme til anvendelse. Slik forsikring kan være i tilknytning til villaeierforsikring eller innboforsikring, eventuell kollektiv forsikring. Forsikringen kommer først til anvendelse fra det tidspunkt det er konstatert en tvist. Forsikringssummen vil normalt være mellom kr. 80.000 og kr. 100.000 avhengig av hvilket forsikringsselskap som benyttes. Egenandelene vil normalt være kr. 4.000 i fast egenandel og 20 % av det overskytende beløp.

I saker for Pasientskadeerstatningen (NPE) dekker normalt ikke NPE klientens utgifter til egen advokat i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. NPE dekker i utgangspunktet rimelige og nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen. For klager til Pasientskadenemnda dekkes utgifter til juridisk bistand dersom klienten får medhold i klagen. Rettshjelpsforsikringen dekker ikke advokatutgifter ved behandlingen i NPE. Advokatutgifter ved avslag i Pasientskadenemnda dekkes først av rettshjelpsforsikringen hvis saken bringes inn for domstolene.

I trafikksaker er den ansvarlige motorvogns forsikringsselskap forpliktet til å dekke skadelidtes utgifter til advokat. En rettshjelpsforsikring vi også kunne benyttes til å dekke disse utgifter fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom skadelidte og selskapet. Tvist anses oppstått hvis det er uenighet om ansvaret eller den tilbudte erstatning.

Ved yrkesskader vil det ansvarlige forsikringsselskap normalt dekke utgifter til skadelidtes advokat hvis selskapet erkjenner ansvar.

tilbake til toppen